หลักการและเหตุผล
      วัตถุประสงค์
      เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ
      โครงสร้างและการบริหารจัดการฯ
      แผนการดำเนินงานของโครงการ
      กรอบแนวคิดในการดำเนินโครงการ
      นิยามปฏิบัติการ
      แผนการดำเนินงานและกิจกรรม
      ระยะเวลาดำเนินการ
      ผู้รับผิดชอบโครงการ
      การกำกับ ติดตามและประเมินผล
      ผลที่คาดว่าจะได้รับ
      ตัวชี้วัดความสำเร็จ
      ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ 16 โรงเรียน
 
 
เชิญฟังเพลงโครงการ
   โดยนักเรียนโรงเรียนรัษฎา
             กายใจสะอาด
            สามัคคี
 
วาดโดยนายวันเฉลิม  รักชอบธรรม
 
Online Nursing Degree
จำนวนผู้เข้าชม web site
1 มิ.ย.2553
กำหนดการสัมมนาโครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรม
ณ โรงแรมเอสดีอเวนิวส์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘

 
 
   
มหกรรมทางวิชาการ โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรม
ณ โรงแรมเอสดีอเวนิวส์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๑ – ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

 
 
   
การประชุมเพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงาน
 
ภาคใต้
 
   
 
ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
   
 
ภาคเหนือ
 
 
 
 
       
   

มหกรรมทางวิชาการ
โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ
เยาวชนพลยุติธรรม
ณ โรงแรมเอสดีอเวนิวส์ เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๑ – ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

นิเทศกิจกรรม : โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
วันที่ 14 มีนาคม 2557
ณ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

(14 มี.ค.57 อ่านต่อ..)
นิเทศกิจกรรม : โรงเรียนวรนารีเฉลิม
วันที่ 11 มีนาคม 2557
ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

(11 มี.ค.57 อ่านต่อ..)
       
นิเทศกิจกรรม : โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์
(ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วันที่ 11 มีนาคม 2557
ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา)
ในพระราชูปถัมภ์ฯ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

(11 มี.ค.57 อ่านต่อ..)
นิเทศกิจกรรม : โรงเรียนทวีธาภิเศก
วันที่ 11 มีนาคม 2557
ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก แขวงวัดอรุณ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

(11 มี.ค.57 อ่านต่อ..)
       
นิเทศกิจกรรม :
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 10 มีนาคม 2557
ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี ตำบลคลองกระแชง
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

(10 มี.ค.57 อ่านต่อ..)
นิเทศกิจกรรม :
โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
วันที่ 5 มีนาคม 2557
ณ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

(05 มี.ค.57 อ่านต่อ..)
       
นิเทศกิจกรรม : โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา
วันที่ 3 มีนาคม 2557
ณ โโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา ตำบลหาดทรายรี
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

(03 มี.ค.57 อ่านต่อ..)
นิเทศกิจกรรม : โรงเรียนนารีนุกูล2
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
ณ โรงเรียนนารีนุกูล 2 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 2

(28 ก.พ.57 อ่านต่อ..)
       
นิเทศกิจกรรม : โรงเรียนหนองขอนวิทยา
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
ณ โรงเรียนหนองขอนวิทยา ตำบลหนองขอน
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

(28 ก.พ.57 อ่านต่อ..)
นิเทศกิจกรรม : โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
ณ โรงเรียนบ้านชำแจงแมง ตำบลนายม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

(28 ก.พ.57 อ่านต่อ..)
นิเทศกิจกรรม : โรงเรียนอนุกูลนารี
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
ณ โรงเรียนอนุกูลนารี อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

(21 ก.พ.57 อ่านต่อ..)

นิเทศกิจกรรม : โรงเรียนวิชชานารี
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวิชชานารี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

(10 ก.พ.57 อ่านต่อ..)

การประชุมเพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงาน :
โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรม
เขตพื้นที่ภาคเหนือ
ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2556
ณ ห้องประชุมบานบุรี โรงเรียนสามเงาวิทยาคม อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
(29 พ.ย.56 อ่านต่อ..)
การประชุมเพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงาน :
โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรม
เขตพื้นที่ภาคกลางและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2556
ณ โรงแรมเขาโทนริเวอร์วิว รีสอร์ท
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
(22 พ.ย.56 อ่านต่อ..)
       
การประชุมเพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงาน :
โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรม
เขตพื้นที่ภาคใต้
ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติค แอนด์โฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
(09 พ.ย.56 อ่านต่อ..)
การจัดอบรมเพื่อพัฒนาและทบทวนองค์ความรู้ :
โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรม
เขตพื้นที่ภาคเหนือ
ระหว่างวันที่ 16–17 ตุลาคม 2556
ณ โรงแรมอโมร่า อำเภอท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่
(17 ต.ค..56 อ่านต่อ..)
       
การจัดอบรมเพื่อพัฒนาและทบทวนองค์ความรู้ :
โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรม
เขตพื้นที่ภาคกลาง
ระหว่างวันที่ 7– 8 ตุลาคม 2556
ณ อาคารรับรองศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก
สวนสนประดิพัทธ์ (Seapine Hotel)
ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(08 ต.ค..56 อ่านต่อ..)
การจัดอบรมเพื่อพัฒนาและทบทวนองค์ความรู้ :
โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรม
เขตพื้นที่ภาคใต้
ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2556 
ณ โรงแรมพาวิลเลียน สงขลา

(05 ต.ค..56 อ่านต่อ..)

การจัดอบรมเพื่อพัฒนาและทบทวนองค์ความรู้ :
โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรม
เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่างวันที่ 3–4 ตุลาคม 2556
ณ โรงแรม ริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
(03 ต.ค..56 อ่านต่อ..)

     
มอบทุนสนับสนุนและชี้แจงการดำเนินกิจกรรม
เขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(03 ก.ย.56 อ่านต่อ..)
       
สัมมนานำเสนอผลงาน
โครงการเยาวชนพลยุติธรรม
: สร้างแรงใจ ให้ความรู้ นำสู่ปฏิบัติ
(19 ก.ย.55 อ่านต่อ..)
 
อ่านข่าวทั้งหมด
บทความอาจารย์อุษา รัตนโอฬาร เรื่อง "ฉันต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อสังคมไทย"
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
สอนสมานฉันท์... ต้องเริ่มตั้งแต่อนุบาล(โดย ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์)
 


โครงการเยาวชนพลยุติธรรม
457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย 10700
โทร.0-2412-3284 , 0-1826-3932 โทรสาร 0-2864-9328
www.powerjustice.com E-mail : powerjustice.com@gmail.com , sinloyma@gmail.com
ติดต่อ webmaster : suphan_tun@hotmail.com