โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรม
ผู้รับผิดชอบโครงการ.
 

                 
                                     
ผู้รับผิดชอบโครงการครั้งนี้ คือ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม เป็นผู้สนับสนุนทางด้านวิชาการและการประสานงานระดับภูมิภาค
สถานที่ติดต่อ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 02 – 800-2840 ต่อ 1213, 086-3083962, E-mail: kanyaijit@hotmail.com
                                     1) รศ.ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร หัวหน้าโครงการวิจัย
                                     2) ศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา
                                     3) รศ.พ.ต.อ.หญิง ศิริวรรณ สุริยะฉาย
                                     4) รศ.พ.ต.อ.โสรัตน์ กลับวิลา
                                     5) ผศ.พ.ต.ท.ทัชชกร ภูวดิษยคุณ
                                     6) ผศ.พ.ต.ท.ชัชนันท์ ลีระเติมพงษ์
                                     7) อาจารย์ธเนศ เกษศิลป์
                                     8) อาจารย์กวีวัฒน์ เสรีอภิวาสน์

                                     ที่ปรึกษา
                                     1) รศ.ดร.วริยา ชินวรรโณ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
                                     2) อาจารย์ประเสริฐ ชังชู ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก และเยาวชน

 
 


โครงการเยาวชนพลยุติธรรม
457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย 10700
โทร.0-2412-3284 , 0-1826-3932 โทรสาร 0-2864-9328
www.powerjustice.com E-mail : powerjustice.com@gmail.com , sinloyma@gmail.com
ติดต่อ webmaster : suphan_tun@hotmail.com