โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรม
การกำกับ ติดตามและประเมินผลภายใน

        
              หน้าที่รับผิดชอบ
              1) กำกับดูแลให้การดำเนินงานของโครงการเยาวชนพลยุติธรรมวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
              2) ประสานงาน กำกับและติดตามให้การดำเนินงานของโครงการวิจัยเป็นไปอย่างราบรื่น ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด
              3) เป็นผู้ประเมินภายนอกและให้ข้อเสนอแนะแก่คณะทำงานในการดำเนินงานโครงการวิจัย
              4) พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละช่วงระยะเวลาของ การดำเนินงานโครงการวิจัย

              ผู้ประเมินภายใน
              ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์ และคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

              เครื่องมือในการประเมินภายในโครงการ
              การประเมินผลการจัดกิจกรรมโครงการฯ ในครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย
              ส่วนที่ 1 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์เกี่ยวกับการถอดบทเรียนจากเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจ ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานภายในศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรม
              ส่วนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อสัมภาษณ์นักเรียนแกนนำ ผู้บริหาร ครู และตัวแทนประชาชนหรือแกนนำชุมชน เกี่ยวกับ 1) ความคาดหวังต่อโครงการเยาวชนพลยุติธรรมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 2) สิ่งที่ได้เรียนรู้และได้รับจากการเข้าร่วมโครงการเยาวชนพลยุติธรรมตั้งแต่เข้าร่วมโครงการจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ การดำเนินกิจกรรมภายในศูนย์ ภายหลังสิ้นสุดการจัดกิจกรรม 3) ปัจจัยที่ทำให้การจัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เยาวชนพลยุติธรรมประสบความสำเร็จ 4) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมโครงการเยาวชนพลยุติธรรมในระยะต่อไป และการถอดบทเรียนจากการจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
              ส่วนที่ 3 เป็นการจัดสัมมนาและวิพากษ์ เพื่อประเมินผลรูปแบบของการจัดกิจกรรมโครงการที่ผ่านมา และร่วมกันกำหนดรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินงานโครงการฯ ต่อไป

              ที่ปรึกษาโครงการฯ ประกอบด้วยคณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากสหวิชาชีพที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
              หน้าที่รับผิดชอบ
              1) ให้คำปรึกษา และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาข้อเสนอโครงการ
              2) ให้คำปรึกษา และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานโครงการวิจัยแก่คณะกรรมการชุดต่างๆ
              3) ให้คำปรึกษา และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในการจัดกิจกรรม การจัดมหกรรมทางวิชาการและการสรุปผลการดำเนินโครงการ

              คณะทำงานโครงการวิจัย
              ประกอบด้วย หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้จัดการโครงการ คณะทำงานวิจัยระดับภาค และคณะกรรมการประสานงานระดับจังหวัด

              บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าโครงการ
              1) หัวหน้าโครงการวิจัย มีหน้าที่ ใช้อำนาจสูงสุดในการตัดสินใจในการดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ
              2) พิจารณาและอนุมัติการดำเนินกิจกรรมของโครงการในภาพรวมทั้งหมด
              3) กำกับดูแล และสนับสนุนให้โครงการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของทุกระดับ
              4) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวม เป็นรายงานความก้าวหน้าตามงวดเงิน และรายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ
              5) บริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์โครงการ

              บทบาทหน้าที่ของผู้จัดการโครงการ
              1) รับผิดชอบงานด้านการบริหารจัดการสำนักงานโครงการ
              2) กำกับดูแลการทำงานตามบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเงินและธุรการ
              3) ประสานงานระหว่างทีมดำเนินงานส่วนกลาง กับ สสส. และกับคณะทำงานระดับภาค
              4) วางแผนและกำหนดวิธีการดำเนินงานของการบริหารโครงการโดยภาพรวม และกำหนด วิธีการดำเนินงานของการนิเทศ/ ติดตามโดยภาพรวม
              5) ร่วมกำกับดูแล และสนับสนุนให้โครงการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุกระดับ

              บทบาทหน้าที่ของนักวิจัยระดับภาค
              1) วางแผนกำหนดวิธีการดำเนินงานของการบริหารโครงการในแต่ละภาค
              2) นิเทศ/ ติดตามวางแผน และปฏิบัติงานของโครงการในแต่ละภาคตามที่ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานงานประชาสัมพันธ์และปฏิบัติงานของโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย

              บทบาทหน้าที่ของเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
              1) มีหน้าที่ ประสานงาน บันทึกการประชุม ติดตามรวบรวมเอกสารและงานธุรการตามที่ได้รับมอบหมาย

              บทบาทของคณะทำงานติดตามดูแล
              คณะทำงาน ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานด้านการติดตามผลการจัดกิจกรรมของเด็กนักเรียนประเมินผลจากสำนักงานกิจการยุติธรรม และมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะที่ปรึกษาฯ
              หน้าที่รับผิดชอบ
              1) จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการวิจัยซึ่งรวมถึง แผนกิจกรรม แผนการติดตาม ประเมินผล
              2) ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานโครงการวิจัยที่วางไว้
              3) ประสานงาน กำกับและดูแล ให้การดำเนินงานโครงการราบรื่น และเป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงานโครงการวิจัยที่วางไว้
              4) กำกับ ติดตามการดำเนินงานและประเมินผลลัพธ์ของโครงการแผนการประเมินโครงการ
              5) รายงานผลการกำกับ ติดตาม และการประเมินผลความก้าวหน้าตลอดจนอุปสรรค ปัญหาของ การดำเนินงานโครงการ ต่อคณะกรรมการกำกับทิศและคณะกรรมการที่ปรึกษา
              6) จัดทำรายงานสรุปผลโครงการวิจัย
              7) เผยแพร่ผลงานโครงการวิจัยต่อสาธารณชน ทั้งในเวทีการประชุมวิชาการ และการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ

 
 


โครงการเยาวชนพลยุติธรรม
457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย 10700
โทร.0-2412-3284 , 0-1826-3932 โทรสาร 0-2864-9328
www.powerjustice.com E-mail : powerjustice.com@gmail.com , sinloyma@gmail.com
ติดต่อ webmaster : suphan_tun@hotmail.com