โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        
              เชิงปริมาณ
                                   1. ได้นักเรียนแกนนำ จำนวน 800 คน ที่เป็นแกนนำหรือเป็นวิทยากรแกนนำ
                                   2. ได้ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่สามารถทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และองค์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ด้านการสร้างเสริมสุขภาพกายและจิต การสร้างความเป็นพลเมือง กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในโรงเรียน และการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ในโรงเรียน จำนวน 16 แห่ง
                                   3. ได้โรงเรียนเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ จำนวน 80 แห่ง

              เชิงคุณภาพ
                                   1. ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบช่วยให้เด็กและเยาวชนนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการฯ เป็นวิทยากรผู้ทำหน้าที่ถ่ายทอดด้านการสร้างเสริมสุขภาพกายและจิต การสร้างความเป็นพลเมือง กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในโรงเรียน และการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ในโรงเรียน ถ่ายทอดสู่สถานศึกษาอื่นๆ ครอบครัวและคนรอบข้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                                   2. เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกับเด็กและเยาวชน โรงเรียน และชุมชนอื่นในเครือข่ายเดียวกัน เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ โดยกำหนดให้การเรียนรู้ร่วมกันนำไปสู่เป้าหมายของ การป้องกัน แก้ไขและส่งเสริมบริบทโรงเรียนและชุมชนด้านการป้องกันอาชญากรรม การส่งเสริมสุขภาพ สิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และการเสริมสร้าง ความสมานฉันท์ในโรงเรียนและชุมชน
                                   3. โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้และโรงเรียนเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้มีสภาพแวดล้อมในโรงเรียนปลอดบุหรี่ และมีกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการลด ละ เลิกบุหรี่ ร่วมกับเด็กและเยาวชนและเครือข่าย
ผลที่จะได้รับที่สำคัญประการหนึ่งคือโรงเรียนจะต้องดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการเยาวชนพลยุติธรรม เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเด็กและเยาวชนในโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง (สร้าง Empowerment) เพื่อเป็นแกนนำเด็กและเยาวชนในโรงเรียนนำพลังมวลชน ให้มีทิศทางการพัฒนาโรงเรียนและชุมชนที่ยั่งยืน โดยจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรม โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และภาระหน้าที่ในการทำงานของศูนย์ให้ชัดเจน และนำไปสู่การสร้างเป็นโมเดลเยาวชนพลยุติธรรม (Youth Power for Justice Model) ดังนี้ 
 


โครงการเยาวชนพลยุติธรรม
457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย 10700
โทร.0-2412-3284 , 0-1826-3932 โทรสาร 0-2864-9328
www.powerjustice.com E-mail : powerjustice.com@gmail.com , sinloyma@gmail.com
ติดต่อ webmaster : suphan_tun@hotmail.com