โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรม
ตัวชี้วัดความสำเร็จ


              ตัวชี้วัดผลผลิต
                                    จำนวนโรงเรียนที่เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ 16 แห่ง
                                    จำนวนนักเรียนแกนนำ 800 คน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นวิทยากร แกนนำ และร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อดำเนินกิจกรรมภายในโรงเรียนและชุมชน
                                    จำนวนโรงเรียนเครือข่าย 80 แห่ง
                                    จำนวนชุมชนเครือข่าย 16 แห่ง
                                    จำนวนเครือข่ายนักเรียนและเครือข่ายชุมชน ไม่น้อยกว่า 10,000 คน เข้าร่วมโครงการ
                                    จำนวนโรงเรียนที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย 16 ศูนย์เรียนรู้ และ 80 โรงเรียนเครือข่าย

              ตัวชี้วัดผลลัพท์
                                    ร้อยละ 80 ของเด็กและเยาวชนในศูนย์เรียนรู้ 16 แห่ง มีศักยภาพในการสร้างสรรค์และดำเนินกิจกรรมด้วยตนเอง และสามารถถ่ายทอดขั้นตอน รูปแบบและวิธีการ ในการดำเนินกิจกรรมโครงการเยาวชนพลยุติธรรมได้
                                    ร้อยละ 80 ของเด็กและเยาวชนในศูนย์เรียนรู้ 16 แห่ง มีสุขภาพดี มีทักษะในการดำเนินชีวิตที่ดี มีความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มีความเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย และสามารถลด ละ เลิก พฤติกรรมการสูบบุหรี่ในโรงเรียน
                                    ร้อยละ 80 ของวิทยากร ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แกนนำชุมชน ทนายความ อัยการ ผู้พิพากษา สามารถถ่ายทอดความรู้และอบรมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและสติปัญญา
                                    ร้อยละ 80 ของเครือข่ายครู ผู้ปกครอง ชุมชน และบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และจากสหวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วมในการกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
                                    ร้อยละ 80 ของกิจกรรมหรือชมรมเยาวชนพลยุติธรรมหรือสภานักเรียน ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ และเป็นแหล่งวิชาการด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโครงการฯ
                                    เด็กและเยาวชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรมไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรม
                                    ร้อยละ 80 ของแกนนำชุมชน สามารถจะนำความรู้ไปขยายผลการดำเนินกิจกรรมอย่างยั่งยืน
                                    ร้อยละ 80 ของนวัตกรรมที่ดำเนินงานในโครงการ สามารถใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
                                    ร้อยละ 80 ของนักเรียนและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักถึงปัญหาและพิษภัยของการสูบบุหรี่ และหลีกเหลี่ยงจากอบายมุขทุกชนิด
                                    ร้อยละ 80 ของนักเรียนและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ มีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม
                                    ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดปัญหาความรุนแรง อาชญากรรมในโรงเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม

              ตัวชี้วัดกระบวนงาน
                                    สถานศึกษาในจังหวัดพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 16 แห่ง มีกิจกรรมอย่างน้อย 1 กิจกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในหลักสูตรการเรียนการสอน และเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรม ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมและจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่
                                    เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา อย่างน้อยสถานศึกษาละ 20 คน และตัวแทนชุมชน อย่างน้อยชุมชนละ 5 คน ได้รับการพัฒนาให้เป็นวิทยากรกระบวนการเพื่อถ่ายทอดให้ความรู้แก่รุ่นต่อไปได้
                                    สถานศึกษา และชุมชนมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและเผยแผ่กิจกรรมสู่ชุมชนและชุมชนเครือข่าย
                                    สถานศึกษามีคู่มือเอกสารการดำเนินกิจกรรมอย่างน้อยโรงเรียนละ 10 เล่ม
                                    มีกลุ่มเป้าหมายผ่านการฝึกอบรม และเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 2,000 คน
                                    มีเครือข่ายนักเรียนและเครือข่ายชุมชน ไม่น้อยกว่า 20,000 คน เข้าร่วมโครงการ
                                    คู่มือการถอดบทเรียนการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ จำนวน 100 เล่ม
                                    โครงการได้รับการสรุป มีแผนพัฒนาและมีเอกสารสรุปผลการปฏิบัติงาน
                                    มีผู้เข้าร่วมงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า 600 คน
                                    กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างน้อยโรงเรียนละ 20 คน

              ตัวชี้วัดผลกระทบ
                                    ชุมชนมีศักยภาพในการลดความขัดแย้ง และส่งเสริมความสมานฉันท์ เพื่อสร้างสรรค์ชุมชนในสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันพัฒนาประเทศ
                                    สถานศึกษา เด็กและเยาวชน ครู และชุมชนได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำไปพัฒนาการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เยาวชนพลยุติธรรมต่อไป
                                    เกิดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกัน แก้ไข และส่งเสริมบริบทโรงเรียนและชุมชนใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพกายและจิต ด้านการเสริมพลังสร้างความเป็นพลเมือง ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และด้านการเสริมพลังสร้างความสมานฉันท์ ได้รับการยอมรับและสามารถนำเข้าสู่ระบบขององค์กรหรือชุมชนที่เกี่ยวข้องได้

 
 


โครงการเยาวชนพลยุติธรรม
457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย 10700
โทร.0-2412-3284 , 0-1826-3932 โทรสาร 0-2864-9328
www.powerjustice.com E-mail : powerjustice.com@gmail.com , sinloyma@gmail.com
ติดต่อ webmaster : suphan_tun@hotmail.com