โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรม
วัตถุประสงค์
                         
                        เพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโครงการเยาวชนพลยุติธรรม ให้เด็กและเยาวชนนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการฯ เป็นวิทยากรผู้ทำหน้าที่ถ่ายทอดด้านการสร้างเสริมสุขภาพกายและจิต การสร้างความเป็นพลเมือง กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในโรงเรียน ถ่ายทอดสู่สถานศึกษาอื่นๆ ครอบครัวและคนรอบข้างได้อย่างมีศักยภาพ

                         เพื่อเป็นศูนย์ที่ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และองค์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ด้านการสร้างเสริมสุขภาพกายและจิต การสร้างความเป็นพลเมือง กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในโรงเรียน

                        ประสานให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกับเด็กและเยาวชน โรงเรียน และชุมชนอื่นในเครือข่ายเดียวกัน เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ โดยกำหนดให้การเรียนรู้ร่วมกันนำไปสู่เป้าหมายของการป้องกัน แก้ไขและส่งเสริมบริบทโรงเรียนและชุมชนด้านการป้องกันอาชญากรรม การส่งเสริมสุขภาพ  สิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในโรงเรียนและชุมชน

                         เพื่อเป็นศูนย์ที่ทำหน้าที่ในการวางแผนการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นสถานที่ปลอดบุหรี่  และมีกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการลด ละ เลิกบุหรี่ร่วมกับเด็กและเยาวชนและเครือข่าย ประสานให้เกิดการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลโครงการที่เกี่ยวกับการเรียนรู้และพัฒนาด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ   

                        เพื่อให้เกิดพื้นที่การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นในการทำงานร่วมกัน ด้านการการป้องกัน แก้ไขและส่งเสริมบริบทโรงเรียนและชุมชนด้านการป้องกันอาชญากรรม การส่งเสริมสุขภาพ สิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในโรงเรียนและชุมชน

 
 


โครงการเยาวชนพลยุติธรรม
457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย 10700
โทร.0-2412-3284 , 0-1826-3932 โทรสาร 0-2864-9328
www.powerjustice.com E-mail : powerjustice.com@gmail.com , sinloyma@gmail.com
ติดต่อ webmaster : suphan_tun@hotmail.com