โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรม
เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ
 

 
          เชิงปริมาณ
                             โรงเรียนต้นแบบของโครงการเยาวชนพลยุติธรรม ในพื้นที่ 1) ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร 2) ภาคเหนือ 3) ภาคใต้ และ 4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโครงการเยาวชนพลยุติธรรม จำนวน 16 โรงเรียน เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้สามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการฯ ไปเป็นวิทยากรผู้ทำหน้าที่ถ่ายทอดด้านการสร้างเสริมสุขภาพกายและจิต การสร้างความเป็นพลเมือง กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในโรงเรียน ถ่ายทอดสู่สถานศึกษาอื่นๆ ครอบครัวและ คนรอบข้างได้อย่างมีศักยภาพ
                            โรงเรียนเครือข่ายของศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรม จำนวน 80 โรงเรียน ทำหน้าที่เป็นเครือข่ายในการขยายผลและขับเคลื่อนกิจกรรมของโครงการ
                            โรงเรียนที่เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโครงการเยาวชนพลยุติธรรม จำนวน 16 โรงเรียน และโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 80 โรงเรียน มีการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกำหนดกฎหมายกำหนด ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
                            เด็กและเยาวชนในระดับช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาตอนต้น) และช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาตอนปลาย) โดยคัดเลือกนักเรียนแกนนำ จำนวน 800 คน จากโรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ ต้นแบบ 16 แห่ง ทั่วประเทศ และมีเด็กและเยาวชนในโรงเรียนต้นแบบ รวมทั้งนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายจำนวน ไม่ต่ำกว่า 20,000 คน
                            ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ 16 แห่ง และโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ทั่วประเทศ รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 800 คน
                            ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และเครือข่ายชุมชน จำนวน 4,000 คน

          เชิงคุณภาพ
                           โรงเรียนจำนวน 16 แห่ง ได้พัฒนาขีดความสามารถในการเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อป้องกัน แก้ไขและส่งเสริมบริบทโรงเรียนและชุมชนใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเสริมพลังสร้างสุขภาพกายและจิต ด้านการเสริมพลังสร้างความเป็นพลเมือง ด้านการเสริมพลังสร้างความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และด้านการเสริมพลังสร้างความสมานฉันท์ และด้านการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นสถานที่ ปลอดบุหรี่ และมีกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่
                           โรงเรียนภาคีเครือข่ายของศูนย์เรียนรู้ มีการดำเนินกิจกรรมและการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด
                           นักเรียนแกนนำ มีความรู้และความสามารถในการเป็นผู้ปฏิบัติงานในศูนย์การเรียนรู้ ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ และการดำเนินกิจกรรมไปสู่สถานศึกษาอื่นๆ ครอบครัว คนรอบข้างและชุมชนได้อย่างมีศักยภาพ
                           นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจในบริบทชุมชนและความเป็นพลเมือง ที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย
                           ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปรึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ สามารถให้คำปรึกษา และสนับสนุนให้นักเรียนดำเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                           ผู้ปกครองและเครือข่ายชุมชน ได้รับความรู้และร่วมกิจกรรมใน 5 ด้าน ได้แก่ การเสริมพลังสร้างสุขภาพกายและจิต การเสริมพลังสร้างความเป็นพลเมือง การเสริมพลังสร้างความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การเสริมพลังสร้างความสมานฉันท์ และด้านการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นสถานที่ปลอดบุหรี่
                           ได้เครือข่ายจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนในชุมชน ได้แก่ องค์การบริหาร ส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด สถานีตำรวจ และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ สำนักงานกิจการยุติธรรม ศาล สำนักงานอัยการ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด สำนักงานคุมประพฤติ สำนักงานบังคับคดี ฯลฯ ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมระหว่างสถานศึกษาและชุมชน
                            เกิดนวัตกรรมที่ได้จากความคิดสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนต้นแบบ ที่สามารถนำไปใช้ในการป้องกัน แก้ไขและส่งเสริมบริบทโรงเรียนและชุมชน
                           ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการป้องกัน แก้ไขและส่งเสริมบริบทโรงเรียนและชุมชนด้านการป้องกันอาชญากรรม การส่งเสริมสุขภาพ สิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และการเสริมสร้างความสมานฉันท์

 
 


โครงการเยาวชนพลยุติธรรม
457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย 10700
โทร.0-2412-3284 , 0-1826-3932 โทรสาร 0-2864-9328
www.powerjustice.com E-mail : powerjustice.com@gmail.com , sinloyma@gmail.com
ติดต่อ webmaster : suphan_tun@hotmail.com