โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรม
กรอบแนวคิดในการดำเนินโครงการ
 

                 กรอบแนวคิดในการดำเนินโครงการครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ใช้หลักการวางแผนงานคุณภาพด้วยระเบียบวิธี PDCA เป็นวงจรการบริหารงานคุณภาพ ประกอบด้วย
                                              P = Plan คือ คณะกรรมการมีการวางแผนงาน/โครงการที่กำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรมดำเนินงาน ระยะเวลาที่จะดำเนินงานอย่างชัดเจน
                                              D = Do คือ การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง
                                              C = Check คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใดบ้าง
                                              A = Action คือ การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มีปัญหาใดๆ ก็ยอมรับแนวทาง การปฏิบัติตามแผนที่ได้ผลสำเร็จ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานครั้งต่อไป เมื่อได้แผนงาน (P) นำไปปฏิบัติ (D) ระหว่างปฏิบัติก็ดำเนินการตรวจสอบ (C) พบปัญหาก็ทำการแก้ไขหรือปรับปรุง (A) การปรับปรุงก็เริ่มจากการวางแผนก่อนวนไปเรื่อยๆ จึงเรียกวงจร PDCA


แผนภาพที่ 3
กรอบแนวคิดในการดำเนินโครงการ

ดังแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้
                                             Plan คือ ตั้งคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ โดยแบ่งบทบาทหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน และพัฒนาการสร้างเครือข่าย เพื่อศึกษาแนวคิด รูปแบบ และวิธีการสร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนากลุ่มโรงเรียนและกลุ่มชุมชนอื่นๆ ในเครือข่ายเดียวกัน โดยกำหนดรูปแบบที่โรงเรียนและชุมชน สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำปัญหาภายในและบริบทของโรงเรียนและชุมชนที่โรงเรียนที่ได้ศึกษา นำมาวางแผนในการรณรงค์ ป้องกัน แก้ไขและส่งเสริมบริบทโรงเรียนและชุมชนใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเสริมพลังสร้างสุขภาพกายและจิต 2) ด้านการเสริมพลังสร้างความเป็นพลเมือง 3) ด้านการเสริมพลังสร้างความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 4) ด้านการเสริมพลังสร้างความสมานฉันท์ 5) จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นสถานที่ปลอดบุหรี่
                                             โดยการกำหนดวัตถุประสงค์ และตั้งเป้าหมาย กำหนดขั้นตอนวิธีการ และระยะเวลา จัดสรรทรัพยากร ที่จำเป็นทั้งในด้านบุคคล เครื่องมือ งบประมาณ เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของศูนย์การเรียนรู้ในการนำนวัตกรรมเยาวชนพลยุติธรรรมที่เกิดจากผลงาน ความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพของนักเรียนในโรงเรียนต้นแบบ ไปใช้ในการรณรงค์ป้องกัน แก้ไขและส่งเสริมบริบทของโรงเรียนและชุมชน
                                             Do คือ การปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ ดังนี้
                                                  1. การสร้างความเข้าใจและเสริมความเข้มแข็งให้กับนักเรียนต้นแบบเยาวชนและครูในโรงเรียน โดยการทบทวนองค์ความรู้แก่นักเรียนแกนนำในโรงเรียนทั้ง 16 แห่ง เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ใน 4 ด้าน คือ ด้านการเสริมพลังสร้างสุขภาพกายและจิต ด้านการเสริมพลังสร้างความเป็นพลเมือง ด้านการเสริมพลังสร้างความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และด้านการเสริมพลังสร้างความสมานฉันท์ ดังนี้


แผนภาพที่ 1
การสร้างความเข้าใจและเสริมความเข้มแข็งให้กับนักเรียนและครูในโรงเรียน

                                                 การสร้างตัวชี้วัดตามมาตราฐานขั้นพื้นฐาน 3 ด้านหลักของศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรมในการดำเนินกิจกรรม
                                                 2. สร้างนวัตกรรมของศูนย์การเรียนรู้ที่เกิดจากผลงาน ความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพของนักเรียนต้นแบบเยาวชน เพื่อนำไปใช้ในการรณรงค์ ป้องกัน แก้ไขและส่งเสริมบริบทโรงเรียนและชุมชนใน 5 ด้าน การต่อยอดนวัตกรรมในโครงการ คือ การนำกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบทำการประยุกต์หรือเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็นกิจกรรมดีเลิศเพื่อส่งเสริมป้องกันและแก้ไขบริบททั้ง 5 ด้าน

                                                 3. การพัฒนาศักยภาพของศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรมให้มีความเข้มแข็งและเป็นตัวหลักในการดำเนินกิจกรรมโครงการ โดยให้นักเรียนต้นแบบเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ไปยังโรงเรียนและชุมชมอื่นๆ ในเครือข่ายเดียวกัน โดยนักเรียนต้องมีคุณสมบัติดังนี้
                                                       1) นักเรียนสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม มีความสามัคคีและเรียนรู้งานร่วมกันภายในกลุ่ม และมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
                                                       2) นักเรียนมีปฏิภาณไหวพริบ คือสามารถรับรู้ข้อมูลได้รวดเร็ว สมบูรณ์ คิดวิเคราะห์ และปฏิบัติงานได้รวดเร็วและถูกต้อง
                                                       3) นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อภารกิจที่มอบหมายสำเร็จ มีความตรงเวลาและอย่างถูกต้องครบถ้วน
                                                       4) นักเรียนมีภาวะผู้นำ คือ มีความเสียสละ สามารถรักษาเวลาในการปฏิบัติงานต่างๆ ได้ดีเยี่ยม มีวินัยและมีความอดทนต่อสถานการณ์ต่างๆ
                                                       5) นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับบริบททั้ง 4 ของโรงเรียนและชุมชน คือ ด้านการเสริมพลังสร้างสุขภาพกายและจิต ด้านการเสริมพลังสร้างความเป็นพลเมือง ด้านการเสริมพลังสร้างความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และด้านการเสริมพลังสร้างความสมานฉันท์
                                                       6) นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารหรือพูดโน้มน้าวจิตใจบุคคลอื่นในการที่มี ความพยายามเปลี่ยนแปลงความเชื่อ ทัศนคติ และการกระทำของบุคคลอื่นๆในวัยเดียวกันด้วยกลวิธีที่เหมาะสม โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อการชี้นำจิตใจ การเลือกและการยอมรับของผู้ฟัง
                                                       7) นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียนและชุมชน
                                                       8) นักเรียนสามารถยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และยอมรับฟังคำวิจารณ์ของผู้อื่นได้
                                                       9) นักเรียนมีความสามารถในการสั่งงาน รับงาน หรือสามารถเป็นผู้ทั้งผู้นำและผู้ตาม
                                                       10) นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างชาญฉลาดและสามารถวางแผน การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                                                 4. การสร้างให้ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และทำให้มีศักยภาพและความเข้มแข็งในการดำเนินกิจกรรมโครงการมากขึ้น
                                                 5. การจัดมหกรรมศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรมระดับภาคเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานด้านการดำเนินกิจกรรมของโครงการในแต่ละโรงเรียนและแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ
                                             Check คือ การตรวจสอบผลที่ได้รับจากการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ โดยการประเมินผล การดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรมเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจสอบและวัดผลความสำเร็จว่าเป็นไปตามตัวชี้วัดหรือไม่ โดยจะมีการวัดผลตลอดระยะการดำเนินงาน
                                             Action คือ การปฏิบัติการแก้ไขถ้าไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ โดยนำเข้าสู่วงจร PDCA หรือถ้าไม่มีปัญหาใดๆ ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัติตามแผนที่ได้ผลสำเร็จ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการครั้งต่อไป


 
 


โครงการเยาวชนพลยุติธรรม
457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย 10700
โทร.0-2412-3284 , 0-1826-3932 โทรสาร 0-2864-9328
www.powerjustice.com E-mail : powerjustice.com@gmail.com , sinloyma@gmail.com
ติดต่อ webmaster : suphan_tun@hotmail.com