โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรม
นิยามปฏิบัติการ
 

                       บริบทโรงเรียน หมายถึง ข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดของโรงเรียน ได้แก่ ประวัติความเป็นมา ขนาดโรงเรียน จำนวนครู นักเรียน หลักสูตรการเรียนการสอน ข้อมูลด้านการเรียน ด้านกีฬา ชื่อเสียงของโรงเรียน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และปัญหาด้านต่างๆของโรงเรียน
                       บริบทชุมชน หมายถึง ข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดของชุมชน ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของชุมชน จำนวนประชากร จำนวนหลังคาเรือนที่อาศัยอยู่ในชุมชน ขนาดของชุมชน สัญลักษณ์ประจำชุมชน ความสัมพันธ์ภายในชุมชน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และปัญหาด้านต่าง ๆ ของชุมชน
                       นวัตกรรมกิจกรรมเพื่อส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขบริบทโรงเรียนและชุมชน หมายถึง การสร้างกิจกรรมรูปแบบใหม่ที่สามารถใช้ในการส่งเสริม ป้องกัน แก้ไข และส่งเสริมบริบทของโรงเรียนและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมเหล่านั้นจะต้องมีความสอดคล้องกับบริบทโรงเรียนและชุมชน กิจกรรมหลักที่โครงการดำเนินกิจกรรมมี 5 ด้าน ได้แก่
                              1) กิจกรรมเสริมพลังด้านสุขภาพกายและจิต รูปแบบกิจกรรมต้องมีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน โดยส่งเสริมให้มีร่างกายที่แข็งแรง มีพลานามัยดี ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน จิตใจแจ่มใส เบิกบาน มีความสุขสงบในจิตใจ เช่น ถ้าหากโรงเรียนใดพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ขาดสารอาหาร ควรดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้ให้นักเรียนทานอาหารครบ 5 หมู่ หรือหากว่าโรงเรียนใดพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความวิตกกังวลกับการสอบเข้าเรียนต่อ ควรดำเนินกิจกรรมให้กำลังใจหรือกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนผ่อนคลายความเครียด มีความสุขกับการเรียน และให้ความรู้ด้านแนวทางการศึกษาต่อที่ถูกต้อง
                              2) กิจกรรมเสริมพลังด้านความเป็นพลเมือง คือ รูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน เช่น ถ้าพบว่านักเรียนหรือประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญหมวด 3 และ หมวด 4 นักเรียนต้องออกแบบกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียนหรือชุมชน เช่น การจัดทำสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย การจัดกิจกรรมให้ความรู้กลุ่มย่อยผู้นำชุมชน เป็นต้น
                              3) กิจกรรมเสริมพลังด้านความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม รูปแบบกิจกรรมมี ความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน เช่น ถ้าพบว่านักเรียนหรือประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีหรือ มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น หรือไม่เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม นักเรียนแกนนำควรจัดกิจกรรมทำสื่อให้ความรู้ เช่น กิจกรรมสื่อกฎหมายด้วยบทเพลง เป็นต้น
                              4) สำรวจบริบทด้านความสมานฉันท์ รูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน เช่น ถ้าพบว่านักเรียนหรือประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีหรือมีความสมานฉันท์ ความขัดแย้ง ควรดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคี หรือจัดอบรมกิจกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำหรับนักเรียนหรือโรงเรียนที่มีความขัดแย้งกันเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในสังคม
                              5) สำรวจสภาพปัญหาการสูบบุหรี่ของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน เพื่อจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ มีกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการลด ละ เลิกบุหรี่ พัฒนาให้คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก ถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนรอบข้าง เพื่อก่อให้เกิดแนวร่วมและเครือข่ายในการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนในโรงเรียน
                       ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรม หมายถึง การจัดตั้งกลุ่มบุคคลที่เป็นแกนนำนักเรียน
ในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนแกนนำในโรงเรียนร่วมกันดำเนินกิจกรรมในการให้ความรู้แก่โรงเรียนและชุมชนอื่น ๆ ในเครือข่ายเดียวกัน โดยการมอบหมายให้นักเรียนศึกษาสภาพที่แท้จริงของชุมชนใน 5 ด้าน และดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกัน แก้ไขและส่งเสริมบริบทของโรงเรียนและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านกิจกรรมที่สร้างขึ้นโดยนักเรียน แกนนำ ลักษณะของศูนย์การเรียนรู้เยาวชนพลยุติธรรมจะมีการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมชัดเจน คือ มีผู้อำนวยการศูนย์ฯ มีคณะกรรมการผู้ดำเนินงาน มีสมาชิก และมีเจ้าหน้าที่ผลัดเปลี่ยนเวรดำเนินงาน
                       วิทยากรแกนนำ หมายถึง นักเรียนแกนนำจากโรงเรียนทั้ง 16 แห่ง ที่ผ่านการฝึกอบรมให้เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้แก่ โรงเรียนและชุมชนต่าง ๆ ให้มีความรู้ ความสามารถใน การทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ที่ได้รับไปยังกลุ่มโรงเรียนและชุมชนอื่นในเครือข่ายเดียวกัน
                       หลักสูตรการฝึกอบรม หมายถึง หลักสูตรที่วิทยากรโครงการฯ บรรยายให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ครู และตัวแทนจากชุมชน โดยในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้มีจำนวน 4 หลักสูตรดังนี้

                                  1) หลักสูตรทบทวนความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
                                  2) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพวิทยากรกระบวนการ
                                  3) หลักสูตรการสร้างเครือข่ายและการจัดการศูนย์เรียนรู้/การสร้างฐานการเรียนรู้
                                  4) หลักสูตรโรงเรียนปลอดบุหรี่
                       อัตลักษณ์ หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรม เช่น การกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์การทำงาน รูปแบบในการดำเนินกิจกรรม กระบวนการทางความคิด ฯลฯ

 
 


โครงการเยาวชนพลยุติธรรม
457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย 10700
โทร.0-2412-3284 , 0-1826-3932 โทรสาร 0-2864-9328
www.powerjustice.com E-mail : powerjustice.com@gmail.com , sinloyma@gmail.com
ติดต่อ webmaster : suphan_tun@hotmail.com