โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรม
แผนการดำเนินงานและกิจกรรม
 

                       ในการกำหนดแผนการดำเนินงานและกิจกรรม ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2 แผนการดำเนินงานและตัวบ่งชี้/เป้าหมายของโครงการ

กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ระยะเวลา
ตัวบ่งชี้/เป้าหมาย
ช่วงที่ 1  จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรม
4 เดือน
 

1. ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียม
แผนการดำเนินงานโครงการ

1.1 ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมและชี้แจงรายละเอียด
ของโครงการพร้อมทั้งมอบหมายบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงาน
ประจำภูมิภาค
1.2 ประชุมคณะทำงานเพื่อคัดเลือกโรงเรียน 16 แห่ง
ทั่วประเทศที่มีศักยภาพและความพร้อมในการเป็นศูนย์การเรียนรู้
1 ครั้ง
(ก.ค. 56)

1. แผนการดำเนินงาน
2. บทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานของแต่ละบุคคล

2. แต่งตั้งคณะกรรมการประจำภูมิภาคเพื่อทำหน้าที่
ประสานงานและให้ความรู้ในการดำเนินกิจกรรม
2.1 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการประจำภูมิภาคพร้อม
ทั้งประสานงานเบื้องต้น
1 ครั้ง
(ก.ค. 56)
1. รายชื่อคณะกรรมการที่ทำหน้าที่
ประสานงานในแต่ละภูมิภาคและ
ให้ความรู้ในการดำเนินกิจกรรม
3. จัดทำคู่มือการดำเนินกิจกรรม

เนื้อหาคู่มือประกอบด้วย
1) หลักการและเหตุผล
2) วัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรม
3) ขั้นตอนในการดำเนินโครงการ
4) หลักสูตรการฝึกอบรมความรู้ทั้ง 3 หลักสูตร
5) รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
6) รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์คณะผู้ดำเนินโครงการ
7) การจัดทำบัญชีและการเงิน(ภาคผนวก)

2 เดือน
(ส.ค. – ก.ย. 56)
คู่มือการดำเนินกิจกรรม จำนวน 800 เล่ม แจกให้กับคณะกรรมการนิเทศ ผู้บริหาร ครูและนักเรียน แกนนำที่รับผิดชอบโครงการทุกคน

4. จัดปฐมนิเทศโรงเรียน 16 โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้

4.1 ชี้แจงโรงเรียนทั้ง 16 โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ เพื่อรับทราบมาตรฐานขั้นพื้นฐานการเป็นศูนย์เรียนรู้เยาวชนพลยุติธรรม
4.2 มอบทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมงวดที่ 1
จำนวน 40,000 บาท เพื่อนำไปสำรวจบริบท ทั้ง 16 แห่ง
และการนำเสนอแผนการดำเนินงานภายใต้ศูนย์การเรียนรู้
1 เดือน
(ส.ค.-ก.ย. 56)
1. ผู้บริหาร ครูที่ปรึกษารับทราบมาตรฐานขั้นพื้นฐานการเป็นศูนย์เรียนรู้เยาวชนพลยุติธรรม
2. โรงเรียนได้รับทุนสนับสนุน โรงเรียนละ 40,000 บาท (งวดที่ 1)
5. การพัฒนาและทบทวนองค์ความรู้ 4 หลักสูตร ดังนี้
     1) หลักสูตรทบทวนความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
     2) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพวิทยากรกระบวนการ
     3) หลักสูตรการสร้างเครือข่ายและการจัดการศูนย์เรียนรู้
/การสร้างฐานการเรียนรู้
     4) หลักสูตรโรงเรียนปลอดบุหรี่
5.1 วันที่ 1 เปิดการฝึกอบรม ชี้แจงรายละเอียด การดำเนิน กิจกรรม ฝึกอบรมหลักสูตรทั้ง 4 หลักสูตร ให้นักเรียนได้ทำใบงาน และนำเสนอใบงานและเขียนคลิปชาร์ท เด็กร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน
5.2 วันที่ 2 นักเรียนเข้าร่วมการเสริมพลังสร้างสุขภาพกายในแต่ละฐานกิจกรรม โดยให้นักเรียนร่วมตอบปัญหา เล่นเกมส์ โดยสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการเสริมพลังสร้างสุขภาพกายไว้ในแต่ละฐาน เช่น ฐานกำลังใจ ฐานกาย สะอาด ฐานเพิ่มพลังกาย ฐานผู้นำที่ดี ฐานยุติธรรม ฐานสมานฉันท์ ฐานนักพูด ฐานปฏิเสธบุหรี่ เป็นต้น จากนั้นให้เด็กร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน ให้นักเรียนนำเสนอผลที่ได้รับจากการฝึกอบรมปฏิบัติการ ทีมงานประเมินผล การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
2 เดือน
(ต.ค.-พ.ย. 56)

1. นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับ
หลักสูตรที่ได้รับทั้ง 4 หลักสูตร
2. นักเรียนมีทักษะในการดำเนิน
กิจกรรม
3. นักเรียนมีความเชื่อมั่นใน
ความสามารถที่จะดำเนินกิจกรรม
4. นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการเป็นแกนนำ
ร่วมรณรงค์การป้องกันการสูบบุหรี่ในโรงเรียน

6.
การวิเคราะห์ปัญหาที่ได้จากการสำรวจข้อมูลบริบทของโรงเรียนและชุมชน นำมาป้องกันและแก้ไขปัญหา
ประเด็นหลักของบริบทชุมชน ที่ทำการวิเคราะห์แล้วนำมาป้องกันและแก้ไขปัญหา มีดังนี้
1. บริบทด้านสุขภาพกายและจิต
2. บริบทด้านความเป็นพลเมือง
3. บริบทความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
4. บริบทด้านความสมานฉันท์
5. จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้ปลอดจากบุหรี่
1 เดือน
(ต.ค. 56)
โรงเรียนมีความสามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ชัดเจนและเข้มแข็ง
7. การนำเสนอแผนงานของโรงเรียนเพื่อการดำเนินการของศูนย์การเรียนรู้เยาวชนพลยุติธรรม ภายในโรงเรียนทั้ง 16 แห่ง โรงเรียนทั้ง 16 แห่ง นำเสนอแผนงานการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เยาวชนพลยุติธรรม โดยให้แต่ละโรงเรียนนำเสนอภายในระยะเวลา 2 วัน 1 คืน กำหนดให้ผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา จำนวน 2 คน และนักเรียนแกนนำ 5 คน 1 เดือน
(พ.ย. 56)
1. ผู้บริหาร ครูที่ปรึกษานำเสนอแผนงานการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เยาวชนพลยุติธรรม
2. โรงเรียนได้รับทุนสนับสนุน โรงเรียนละ
100,000 บาท (งวดที่ 2)
       
ช่วงที่  2 ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน    
1. โรงเรียนประสานให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียน และชุมชนอื่นๆ ใน เครือข่ายเดียวกัน 1.1 โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้จะต้องดำเนินการขยายผลการดำเนินกิจกรรมสู่ โรงเรียนเครือข่าย 5 โรงเรียน
1.2 โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ และชุมชนมีการประสานงานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
2 เดือน
(พ.ย. – ธ.ค. 56)
เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน นำไปสู่เป้าหมายของการป้องกัน แก้ไขและส่งเสริมบริบทโรงเรียนและชุมชน
1. ด้านการป้องกันอาชญากรรม
2. การส่งเสริมสุขภาพ
3. การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
4. สิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
5. การเสริมสร้างความสมานฉันท์
6. จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นสถานที่ปลอดบุหรี่
2. ดำเนินกิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้ตามแผนงานที่กำหนด 2.1 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนแกนนำ ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ โดยดำเนินการขยายเครือข่ายไปยังโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 5 โรงเรียน
2.2 ประสานงานกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
5 เดือน
(ธ.ค. 56 – พ.ค.57)
ได้กิจกรรมที่ป้องกัน แก้ไขและส่งเสริมบริบทโรงเรียนและชุมชน
1. ด้านการป้องกันอาชญากรรม
2. การส่งเสริมสุขภาพ
3. สิทธิและหน้าที่ของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญ
4. การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
5. การเสริมสร้างความสมานฉันท์
6. จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นสถานที่ปลอดบุหรี่

3. โรงเรียนเครือข่ายศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ

3.1 โรงเรียนที่เป็นเครือข่าย 5 แห่ง ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรม
3.2 จัดกิจกรรมเพื่อประสานให้เกิดความร่วมมือกันระหว่าง
ศูนย์การเรียนรู้และเครือข่าย 5 แห่ง
1 เดือน
(ม.ค.57)
ได้กิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ระหว่างศูนย์การเรียนรู้และเครือข่าย
5 แห่งที่นำไปสู่การป้องกัน แก้ไขและ
ส่งเสริมบริบทโรงเรียนและชุมชน
4. โรงเรียนที่เป็นศูนย์เรียนรู้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างศูนย์เรียนรู้ทั้ง 4 ภูมิภาค
4.1 โรงเรียนที่เป็นศูนย์เรียนรู้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างศูนย์เรียนรู้ทั้ง 4 ภูมิภาค
4.2 ประสานงานกับโรงเรียนเครือข่ายเพื่อจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในภาคเดียวกัน หรือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามภาคตามความเหมาะสม
1 เดือน
(มิ.ย.57)
1.ได้ข้อมูลจากการถอดบทเรียนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาทั้ง 4 ด้าน รวมทั้งด้านการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ และการดำเนินกิจกรรมในการสนับสนุนให้เกิดการลด ละ เลิกบุหรี่ในศูนย์ต้นแบบและโรงเรียนเครือข่าย
2. ได้นวัตกรรมที่เหมาะสมที่ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภายในโรงเรียนและชุมชน
5. - คณะกรรมการนิเทศกิจกรรม
- โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบส่งรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1
5.1 ประชุมคณะกรรมการประจำภูมิภาคและคณะผู้นิเทศ กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจคณะกรรมการนิเทศกิจกรรมก่อน การประเมินผลในแต่ละภูมิภาค
5.2 คณะผู้ดำเนินโครงการส่งจดหมายแจ้งการนิเทศกิจกรรมไปยังโรงเรียนและชุมชน
5.3 คณะกรรมการประจำภูมิภาคตรวจเยี่ยมและทำการประเมินผลการดำเนินงานของชมรมเยาวชนพลยุติธรรมหรือสภานักเรียนทั้ง 4 ภูมิภาค
5.4 โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้จัดทำรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2
1 เดือน
(ก.ค.-ส.ค. 57)
1. แบบประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของแต่ละภูมิภาค
2. คณะกรรมการประเมินกิจกรรม
3. มอบทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม โรงเรียนละ 40,000 บาท (งวดที่ 3)
4. รายงานความก้าวหน้าของโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรม
       
ช่วงที่ 3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรม    
1. - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรม
- มอบทุนสนับสนุนการ
ดำเนินงานครั้งที่ 3
- ศูนย์การเรียนรู้ดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
1.1 โรงเรียนในแต่ละภูมิภาคจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรม
1.2 มอบทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมงวดที่ 4
จำนวน 40,000 บาท(ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์)
1.3 โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้มีการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมหลังจากคณะกรรมการนิเทศกิจกรรม
1.4 โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อ
ก่อให้เกิดความยั่งยืน
1 เดือน
(พ.ย. 57)
1. โรงเรียนได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้2. 2. โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุน
การดำเนินกิจกรรม โรงเรียนละ 20,000
บาท (งวดที่ 4) หลังส่งรายงาน ฯ
3. โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้มีการจัด
กิจกรรมที่เหมาะสมและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของโรงเรียน
เครือข่ายและชุมชน

2. จัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินโครงการเยาวชน พลยุติธรรม

2.1 จัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวผลการดำเนินโครงการ
1 เดือน
(ธ.ค. 57)
1. ได้เครือข่ายความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันดำเนินงานโครงการครั้งต่อไป
3. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

คณะผู้ดำเนินงานโครงการจัดทำเอกสารฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 รูปแบบ ประกอบด้วย
3.1 รายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 100 เล่ม
3.2 คู่มือถอดบทเรียนการดำเนินกิจกรรมโครงการ จำนวน 100 เล่ม

1 เดือน
(ม.ค. 58)
1. ได้รายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน
100 เล่ม
2. ได้คู่มือถอดบทเรียนการดำเนิน
กิจกรรมโครงการ จำนวน 100 เล่ม
3. แผ่น CD กิจกรรมและรายงานฉบับ สมบูรณ์ จำนวน 100 แผ่น
 
 


โครงการเยาวชนพลยุติธรรม
457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย 10700
โทร.0-2412-3284 , 0-1826-3932 โทรสาร 0-2864-9328
www.powerjustice.com E-mail : powerjustice.com@gmail.com , sinloyma@gmail.com
ติดต่อ webmaster : suphan_tun@hotmail.com