ระยะที่ 3
กรุงเทพมหานคร
...................................................................................................................................................................................
 หลักการและเหตุผล  
วัตถุประสงค์  
 เป้าหมายการดำเนินงานและขั้นตอนการดำเนินงาน  
 ระยะเวลาการดำเนินงาน  
  ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ  
  การรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  
  การชี้แจงรายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน  
  การพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  
  มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมแก่โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ  
  การนิเทศและติดตามการดำเนินกิจกรรม  
  การประกวดกิจกรรมรอบคัดเลือก  
  การประกวดกิจกรรม รอบชิงชนะเลิศ  
  รูปแบบกิจกรรมของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  
  โครงการและกิจกรรมของแต่ละช่วงชั้น  
  การสัมมนาและวิพากษ์เพื่อหารูปแบบและแนวทางที่เหมาะสม  
  การวิเคราะห์ SWOT ANALYSIS  
  สรุปและข้อเสนอแนะ  
     
     
โรงเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550
ณ ห้องประชุมกันตัง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
ช่วงชั้น3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 -3)
รางวัลชนะเลิศ

โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม
รัชมังคลาภิเศก
     
 
 
 


โครงการเยาวชนพลยุติธรรม
457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย 10700
โทร.0-2412-3284 , 0-1826-3932 โทรสาร 0-2864-9328
www.powerjustice.com E-mail : powerjustice.com@gmail.com , sinloyma@gmail.com
ติดต่อ webmaster : suphan_tun@hotmail.com