ระยะที่ 5
สร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีด้านความยุติธรรมและความสมานฉันท์
...................................................................................................................................................................................
 หลักการและเหตุผล  
 วัตถุประสงค์  
 เป้าหมาย  
 แนวทางการดำเนินงาน  
 ระยะเวลาและแผนการดำเนินงาน  
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  
 การประชุมชี้แจง/อบรม  
 การนิเทศกิจกรรม  
 การประกวดกิจกรรมระดับภาค  
 กิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนพลยุติธรรม  
 การจัดงานกิจกรรมโครงการเยาวชนพลยุติธรรมระดับประเทศ  
 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการเยาวชนพลยุติธรรม  
 กิจกรรมดีเด่น (Best Practice)  
 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโรงเรียนที่มีกิจกรรมดีเด่น  
 กิจกรรมดีเด่น (Best Practice) โรงเรียนเขตพื้นที่ภาคใต  
 กิจกรรมดีเด่น (Best Practice) โรงเรียนเขตพื้นที่ภาคเหนือ  
 กิจกรรมดีเด่น (Best Practice) เขตพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร  
 กิจกรรมดีเด่น (Best Practice) เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 สรุปและข้อเสนอแนะ  
     
     
     
     
     
ช่วงชั้น2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 -6 )
รางวัลชนะเลิศ

โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม
ช่วงชั้น3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 -3)
รางวัลชนะเลิศ

โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ (ปัญญาสามัคคี)
ช่วงชั้น4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
รางวัลชนะเลิศ

โรงเรียนพรหมานุสรณ์
     
ช่วงชั้น2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 -6 )
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนวัดสนามไชย
ช่วงชั้น3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 -3)
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนวิชชานารี
ช่วงชั้น4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์
     
     
ช่วงชั้น2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 -6 )
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ช่วงชั้น3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 -3)
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 1
ช่วงชั้น4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์
     
ช่วงชั้น2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 -6 )
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านมะรือโบตก
ช่วงชั้น3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 -3)
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านราโมง
ช่วงชั้น4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนวรนารีเฉลิม
     
 
 
 


โครงการเยาวชนพลยุติธรรม
457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย 10700
โทร.0-2412-3284 , 0-1826-3932 โทรสาร 0-2864-9328
www.powerjustice.com E-mail : powerjustice.com@gmail.com , sinloyma@gmail.com
ติดต่อ webmaster : suphan_tun@hotmail.com