บทความน่าอ่าน...
 
 
   
บทความอาจารย์อุษา รัตนโอฬาร เรื่อง "ฉันต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อสังคมไทย"
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
สอนสมานฉันท์... ต้องเริ่มตั้งแต่อนุบาล(โดย ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์)
การขับเคลื่อนพลังเยาวชนพลยุติธรรมเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในโรงเรียน
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ทางเลือกใหม่เพื่อควบคุมอาชญากรรม
บันทึกสุดท้าย ร.ต.ต.กิตติกุล บุญลือ ไม่เสียดาย..ชีวา..ถ้าสิ้นไป
วีรชนคนกล้า ร้อยตำรวจเอกธรณิศ ศรีสุข (แคน)
เส้นทางสู่ฝันโรงเรียนต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรม (โรงเรียนหนองขอนวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี)

เยาวชนกับชั้นแห่งความรุนแรง : เป็นทั้งเหยื่อ, ผู้กระทำ และผู้มีส่วนกระทำ? (สถาบันข่าวอิศรา : www.tjanews.org)

เด็กกับกระบวนยุติธรรม 

ผลประกวดเยาวชนพลยุติธรรระดับประเทศ (ไทยพีอาร์ ดอทเน็ต

"สกธ."จัดประกวดเยาวชนยุติธรรม (มติชน :17 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ปีที่ 30 ฉบับที่ 10873)

ประกวด"เยาวชนพลยุติธรรม"ระดับประเทศ คอลัมน์ ข้าราษฎร (มติชน :14 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ปีที่ 30 ฉบับที่ 10870)
ยุติธรรมร่วมมหิดลขยับเยาวชนพลยุติธรรมเปิดม.ราชภัฏชิงชัย(ศูนย์ข่าวประชาสังคม จ.อุบลราชธานี)

ความยุติธรรม เที่ยงตรง ซื่อสัตย์สุจริต ทางรอดของประเทศไทย "ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์ "

ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการแก้ปัญหาความขัดแย้งในชุมชน http://www.geocities.com/thailibrary/law1.html
ยุติธรรมชุมชนคืออะไร http://www.geocities.com/thailibrary/law1.html

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ของเด็ก "ณัฐฐา กีนะพันธ์"http://www.oknation.net/blog/asyoulikeit/2007/11/24/entry-1 25 พ.ย.2550

ความยุติธรรมที่ล่าช้า คือไม่มีความยุติธรรม "สมชาย ปรีชาศิลปกุล" (ที่มา:http://www.oknation.net/blog/print.php?id=65698)
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "ประโยชน์ส่วนรวม/ประโยชน์ส่วนตน"(ที่มา : www.sufficiencyeconomy.org)
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "ร่วมมือ ปรองดอง" (ที่มา : www.sufficiencyeconomy.org)
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "36 แผนที่ชีวิตของพ่อ2" (ที่มา : www.tot.ru.ac.th)
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "คุณสมบัติพื้นฐาน" (ที่มา : www.oeadc.org/)
สกธ.ร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ขยายผล "เยาวชนพลยุติธรรม" ทั่วประเทศ

ความถูกต้อง ความชอบธรรม ความยุติธรรม ความมีคุณธรรมจริยธรรม ในสังคมไทยและสังคมโลก

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "เด็กและเยาวชน" (ที่มา : www.thaisnews.com)
การคุ้มครองเด็กในการให้ปากคำในคดีอาญา (ณรงค์ ใจหาญ)
ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
สรรหามาเล่า..อดีต : อดีตของศาลเยาวชนและครอบครัว (ตราชูหญิง)
กระบวนการยุติธรรมกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน
ครบปีวันตำรวจ
บทความวันแม่
ความกตัญญ
กระทรวงยุติธรรมยุคใหม่
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
 
 


โครงการเยาวชนพลยุติธรรม
457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย 10700
โทร.0-2412-3284 , 0-1826-3932 โทรสาร 0-2864-9328
www.powerjustice.com E-mail : powerjustice.com@gmail.com , sinloyma@gmail.com
ติดต่อ webmaster : suphan_tun@hotmail.com