เยาวชนไทย น่าเป็นห่วง
 
                  สถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๙ อันตรายและเสี่ยงมากยิ่งขึ้น อดีตปัญหาเด็กและเยาวชนจะเกิดขึ้นกับครอบครัวระดับล่างที่ยากจนขัดสน ด้อยโอกาส ตลอดจนปัญหาเด็กเร่ร่อน แรงงานเด็ก – โสเภณีเด็ก เด็กถูกละเมิดสิทธิทั้งทางร่างกาย จิตใจ และทางเพศ ขอทานเด็ก เด็กไร้สัญชาติ ซึ่งเด็กเหล่านี้มักจะถูกกดขี่ เอารัดเอาเปรียบ ตกเป็นเครื่องมือ เป็นเหยื่อของความเลวร้าย ของผู้ได้เปรียบทางสังคม เป็นเหยื่อของระบบตก เป็นผู้ถูกกระทำอย่างน่ากลัวและน่าเป็นห่วงยิ่งนัก
                  แม้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันเด็กด้อยโอกาสต่าง ๆ ของชนกลุ่มนี้ (กลุ่มครอบครัวระดับล่างที่ยากจนขัดสน) จะลดน้อยลงไปบ้าง แต่กลับกลายเป็นว่าปัญหาต่าง ๆ ถาโถมไปเกิดกับเด็กที่มาจากครอบครัวชั้นกลาง คือเคลื่อนสู่เด็ก – เยาวชนที่มีฐานะทางสังคมมากขึ้น อันเนื่องจากเด็กชั้นกลางเหล่านี้ได้ซึมซับค่านิยมทางวัตถุสิ่งของทางสังคม ที่จะแสดงความเป็นคนในชนชั้นที่มีระดับมากยิ่งขึ้นจากครอบครัว จากพ่อแม่ที่มีความรู้ค่อนข้างสูง เด็กกลุ่มนี้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม มีบรรทัดฐานทางสังคมเรื่องลัทธิบริโภคนิยม มีปัจเจกบุคคลมากที่สุด เป็นเด็กที่ถูกเลี้ยงดูตามวัฒนธรรมค่านิยมแห่งมาตรฐานตะวันตกถือเป็นเรื่องเปราะบาง มีวัตถุนิยมชี้นำยึดถือความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต รีบด่วนผลักดันด้านการศึกษาเกินจำเป็น
                รูปแบบของการใช้ชีวิตของแต่ละครอบครัวจะเป็นไปในรูปแบบของการโหยหา แข่งขันถึงความก้าวหน้าในอาชีพและความเป็นอยู่ เขาเหล่านี้จึงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมคือการ ตามใจตัวเองในการซื้อหาและแสวงหาความรู้ด้วยการกวดวิชาอย่างเอาเป็นเอาตายไปข้างหนึ่ง มีสื่อทางเพศและความรุนแรงที่หาได้ง่าย เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วแต่ควบคุมยากที่สุด ครอบครัวต้องออกทำงานทั้งหญิง – ชาย ต้องแข่งขันกับตัวเองและผู้อื่น ตามรูปแบบระบบหลักเศรษฐกิจในปัจจุบัน ปล่อยให้ลูกอยู่ตามลำพังกับเกมคอมพิวเตอร์สื่อที่รวดเร็วแต่ยากในการกำกับควบคุมซ้ำร้ายเป็นการเร่งเร้าให้เด็กมีอารมณ์ที่จะเอาชนะ โดยขาดเหตุผล (ไม่มีคนสอน) และประกอบกับที่ตลาดมองเด็กกลุ่มนี้เป็นเป้าหมาย จึงเสมือนเป็นแรงขับเคลื่อนของของสองสิ่งวิ่งเข้าหากันเป็นความเร็วทวีคูณที่ทำให้เด็กกลุ่มนี้ถูกกระทำ ถูกละเมิดซึ่งเป็นปัญหาสังคมที่ใหญ่หลวงยิ่ง                 
                แม้ว่ารัฐหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงศึกษาธิการจะมีนโยบายที่จะดูแลเอาใจใส่กับปัญหานี้ มีกลไกเพื่อการขับเคลื่อนต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เช่นมีการปฏิรูปการศึกษาให้เด็กนักเรียนเป็นเด็กที่เรียนรู้เพื่อเป็นคนเก่ง ความดี และมีความสุข….มีการจัดตั้งหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็ก ได้แก่ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและครอบครัว ศธ. ซึ่งก็ได้ดำเนินการเป็นประโยชน์ต่อเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่าง ๆ จนเริ่มจะเป็นที่ยอมรับของประชาชนมากขึ้น ศูนย์ฯ เองก็หวังจะช่วยให้เด็กเหล่านี้หลุดพ้นจากวงจรอันเลวร้าย เพื่อเติบใหญ่เป็นคนดีของสังคมเป็นเยาวชนที่พึงประสงค์ของแผ่นดิน จะได้พัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศต่อไป แม้ว่าการดำเนินการต่าง ๆ จะยังไม่ได้รับการร่วมมือจากทุกภาคส่วนเท่าที่ควร                 
                ทำให้การแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กทำได้ยังไม่ทั่วถึงนัก…แต่ก็น่ายินดีที่ผู้ใหญ่ทั้งภาคราชการ คือ ท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา มอบหมายรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่) ให้ดูแลศูนย์ฯ และฝ่ายการเมืองคือ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์) ได้ให้ความสนใจติดตามให้การสนับสนุนภารกิจ และกิจกรรมของศูนย์ฯ อย่างใกล้ชิด จึงเชื่อมั่นว่า ศูนย์ฯ จะเป็นองค์กรที่จะพิทักษ์
ปกป้อง คุ้มครองเด็กไทยไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ได้ตามวัตถุประสงค์แห่งเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาลได้ในที่สุด
 
“พบเห็นการกระทำละเมิดสิทธิเด็ก โปรดแจ้ง 1579 กด 6 ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและครอบครัว ศธ.”
UPdate by อาสาฬห์ พรหมรักษ์ วันที่ 6 มกราคม 2549
 
ที่มา : สำนักพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และกิจการพิเศษ (http://www.moethaiteen.com/)
 
 


โครงการเยาวชนพลยุติธรรม
457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย 10700
โทร.0-2412-3284 , 0-1826-3932 โทรสาร 0-2864-9328
www.powerjustice.com E-mail : powerjustice.com@gmail.com , sinloyma@gmail.com
ติดต่อ webmaster : suphan_tun@hotmail.com