:: หน้าแรก::
::ถามมา-ตอบไป::
::แสดงความคิดเห็น::
::แผนผัง website::

 
 

 


บัญญัติ 10 ประการเพื่อสร้างมนุษย์สัมพันธ์
 
 
          คนเราเกิดมาจะอยู่คนเดียวไม่ได้ จำเป็นต้องอยู่ร่วมกับครอบครัว กับสังคมและในการมีชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นนั้นก็จะต้องมีการปรับตัว เพราะแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งในด้านร่างกาย ด้านความคิด ความสนใจ ทัศนคติ และความสามารถต่างๆ ตลอดจนความแตกต่างของสถานะด้วย ซึ่งความแตกต่างเหล่านี้ อาจจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ขึ้น หรือทำให้เกิดความขัดแย้ง ความไม่พอใจทำให้ไม่มีความสุขได้

          แต่ในการอยู่ร่วมกันนั้น โดยทั่วไปมนุษย์ทุกคนต้องการแสวงหาความสุข ความพอใจในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในแง่มนุษย์สัมพันธ์สุขภาพจิตยึดหลักที่ว่าคนที่มีสุขภาพจิตดี คือคนที่มีชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข หมายถึง รู้จักตัวเอง ทำให้ผู้อื่นมีความสุข มีความพอใจในการอยู่ร่วมกับเราด้วย

          ข้อมูลจาก ข่าวสารกรมสุขภาพจิต ISSN 0125-6475 เสนอแนะวิธีหรือหลักในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์เพื่อเป็นแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความสุขในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นเป็นข้อๆ ดังนี้

                    1.พูดจาทักทายผู้คนด้วยอารมณ์ชื่นบานแจ่มใสด้วยน้ำเสียงไพเราะน่าฟัง
                    2.ยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งสีหน้าและแววตา (คนที่หน้าตาบึ้งตึงต้องใช้กล้ามเนื้อถึง 72 ส่วน แต่การยิ้มใช้เพียง 14 ส่วนเท่านั้น)
                    3.เรียกขานคนด้วยชื่อของเขา จะทำให้เกิดความพอใจและแสดงถึงความสนิทสนม
                    4.เป็นคนมีน้ำใจไมตรี และพยายามทำตัวเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
                    5.เป็นคนมีความจริงใจ คำพูดและการกระทำสอดคล้องกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความไว้วางใจและศรัทธาในตัวเรา
                    6.เป็นผู้ฟังที่ดีในการสนทนาให้ความสนใจต่อคู่สนทนา
                    7.มีความใจกว้างและมีสติทั้งต่อคำวิจารณ์และคำชม
                    8.รู้จักนึกถึงความรู้สึกของคนอื่น เอาใจเขาใส่ใจเรา
                    9.พร้อมเสนอที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลเท่าที่จะช่วยได้ ซึ่งการช่วยเหลือกันนั้นถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุด
                    10.เติมอารมณ์ขันเข้าไว้ มีขันติ อดทน และรู้จักถ่อมตน

          บทบัญญัติ 10 ประการข้างต้นนี้ เราสามารถทำได้ก็จะช่วยให้เราปรับตัวได้ แม้ว่าคนเราจะมีความแตกต่างกัน แต่ทุกคนก็ยังมีความต้องการคล้ายๆ กันคือ ต้องการที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข และการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกันนี้ จะเป็นวิธีการสร้างความสุขในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เราได้เป็นอย่างดี โดยเริ่มต้นตั้งแต่ที่บ้านก่อน ถ้าทุกคนที่บ้านเรารักใคร่ปรองดองกันมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันแล้ว สมาชิกในครอบครัวก็จะมีความสุข เรามาเริ่มต้นสร้างมนุษย์สัมพันธ์เพื่อความสุขกันตั้งแต่วันนี้

 
   
 
 
ข้อมูล : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
 

 
 
 
   
 
โครงการเยาวชนพลยุติธรรม
457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย 10700
โทร.0-2412-3284 , 0-1826-3932   โทรสาร 0-2864-9328
www.powerjustice.com E-mail : sinloyma_patchara@yahoo.com , nunrada@hotmail.com

ติดต่อ webmaster : tanaratt_tun@yahoo.com