เอกสารน่าอ่าน...
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการเยาวชนพลยุติธรรม
สร้างแรงใจ ให้ความรู้ นำสู่ปฏิบัติ
คู่มือการดำเนินงานแผนงาน/โครงการเชิงรุก :
การบริหารแผนงาน/โครงการ และการบริหารการเงินการบัญชี และพัสดุ
       
คู่มือการฝึกอบรม
โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านสิทธิ
และหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญให้กับเยาวชนไทย
คู่มือการดำเนินงาน
โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านสิทธิ
และหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญให้กับเยาวชนไทย
       
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการเยาวชนพลยุติธรรม :
รู้กฎหมาย รักสมานฉันท์ สร้างสรรค์สังคมไทย"
คู่มือการถอดบทเรียน
การดำเนินกิจกรรม
       
โครงการเยาวชนพลยุติธรรม
เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระชนมพรรษา 80 พรรษา
โครงการเยาวชนพลยุติธรรม 2551
 
 


โครงการเยาวชนพลยุติธรรม
457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย 10700
โทร.0-2412-3284 , 0-1826-3932 โทรสาร 0-2864-9328
www.powerjustice.com E-mail : powerjustice.com@gmail.com , sinloyma@gmail.com
ติดต่อ webmaster : suphan_tun@hotmail.com