ชื่อ - นามสกุล :
ผศ.ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร หัวหน้าโครงการเยาวชนพลยุติธรรม
ตำแหน่ง : .
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทร :
08-6308-3962
E-mail :
ชื่อ - นามสกุล :
รศ.พ.ต.อ.หญิง ดร. พัชรา สินลอยมา ผู้จัดการโครงการ
ตำแหน่ง : .
รองศาสตราจารย์ (สบ.5) คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เบอร์โทร :
08-1826-3932
E-mail :
ชื่อ - นามสกุล :
รศ.พ.ต.อ.หญิง ศิริวรรณ สุริยะฉาย ์ นักวิจัย
ตำแหน่ง : .
รองศาสตราจารย์ (สบ.5) คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เบอร์โทร :
08-9910-5243
E-mail :
siriwan2502@yahoo.com
 
ชื่อ - นามสกุล :
ผศ.พ.ต.ท.โสรัตน์ กลับวิลา นักวิจัย
ตำแหน่ง : .
อาจารย์ประจำ คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เบอร์โทร :
08-9155-7797
E-mail :
sorat44@hotmail.com
 
ชื่อ - นามสกุล :
ผศ.พ.ต.ท.ดร.ชัชนันท์ ลีระเติมพงศ์ นักวิจัย
ตำแหน่ง : .
อาจารย์ประจำ คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เบอร์โทร :
E-mail :
ชื่อ - นามสกุล :
ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์ นักวิจัย
ตำแหน่ง : .
อาจารย์ประจำโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เบอร์โทร :
08-9815-9939
E-mail :
apaline_@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
พ.ต.ท.โกมล ยิ้มเป็นใย
ตำแหน่ง : .
รองผู้กำกับการอำนวยการ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ปฏิบัติราชการส่วนปฏิบัติการพิเศษ
เบอร์โทร :
E-mail :
 
ชื่อ - นามสกุล :
สนทยา รัตนาธารส
ตำแหน่ง : .
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ชำนาญการพิเศษ (8) กรมสอบคดีพิเศษ
เบอร์โทร :
08-1613-3885
E-mail :
sontaya_313@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
อาจารย์ประเสริฐ ชังชู ที่ปรึกษาโครงการฯ
ตำแหน่ง : .
ที่ปรึกษาโรงเรียนปราโมทย์วิทยา
เบอร์โทร :
08-1745-2393
ชื่อ - นามสกุล :
อาจารย์ธเนศ   เกษศิลป์
ตำแหน่ง : .
นักวิจัยประจำโครงการ และผู้ประสานงาน
เบอร์โทร :
08-9857-9859
E-mail :


โครงการเยาวชนพลยุติธรรม
457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย 10700
โทร.0-2412-3284 , 0-1826-3932 โทรสาร 0-2864-9328
www.powerjustice.com E-mail : powerjustice.com@gmail.com , sinloyma@gmail.com
ติดต่อ webmaster : suphan_tun@hotmail.com